VS בג"ץ המדינה היהודית

פסיקות מרכזיות של בית המשפט העליון נגד הצביון היהודי של מדינת ישראל

מחיר
10 ₪
משלוח
5 ₪

כוחו המופרז של בג"ץ פוגע במדינת ישראל, הן בהיבט היהודי והן בהיבט הדמוקרטי. אכן, מקובל שמערכת המשפט בדמוקרטיה עוסקת גם בשמירה על ערכי יסוד מסוימים, על זכויות המיעוט ועוד. אך המציאות הנוכחית בישראל, כפי שעולה גם ממסמך זה, כבר הרחיקה לכת מעבר למתואר כאן. קבוצה קטנה של כעשרה אנשים, שופטי בג"ץ, מכריעה פעם אחר פעם בסוגיות היסוד של מדינת
ישראל. הם עושים זאת תוך נתינת פרשנות עצמית לחוקי הכנסת, ופעמים לא מעטות אף על ידי פסילת חוקים והחלטות ממשלה. הם עושים זאת תוך הטלת אימה על כל מערכות המדינה האחרות: צה"ל, הממשלה, הכנסת, הרשויות המקומיות, הרבנות הראשית ועוד, הממהרות להתאים את עצמן לפסיקות בג"ץ.


מדינת ישראל אינה רק דמוקרטיה, היא קודם כול מדינה יהודית. הפגיעה בלאומיות היהודית במסגרת בג"ץ, במובן של פגיעה בהתיישבות, בנושאים ביטחוניים ועוד, מוכרת יותר. תחום שזוכה פחות לתשומת לב, אך חמור לא פחות, הוא הפגיעה בצביון היהודי של המדינה באמצעות בג"ץ.

המסמך שלפניכם סוקר את הסוגיות המרכזיות שבהן בג"ץ פוגע במדינה היהודית בעשור האחרון. סוגיות אלה כוללות פגיעה במוסד המשפחה, פגיעה במעמד השבת במדינה, החדרת הרפורמים לכל מערכות המדינה ללא כל התאמה לשיעורם האמיתי בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, פגיעה בכשרות הממלכתית, רדיפת תלמידי חכמים שאינם מתיישרים עם תפיסת העולם הפרוגרסיבית, ועוד.

עוד לפני הפסיקה הספציפית בעד או נגד, עצם העובדה שעקרונות היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית מקבלים את התוקף לקיומם מקבוצת שופטים קטנה שאינה נבחרת על ידי העם, אינה מתקבלת על הדעת.

שינוי מציאות מתחיל בהכרת המציאות לאמיתה ובשינוי תודעה, וזו מטרת המסמך שלפניכם.