חותם בכנסת

הצעת חוק לתיקון חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי

ארגון חותם

מוצע לתקן את ההוראה הקבועה בחוק היוצרת אפליה ביחס לכלל הנזקקים, באשר לזכאות של הורה עצמאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום.

 

ביטול סעיף 3

 

האמור בסעיף זה יימחק.

 

דברי הסבר

על פי הוראות חוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי, תשנ"ב-1992 (להלן, – "החוק") "הורה עצמאי" על פי הגדרת החוק זכאי להטבות שונות אשר תכליתן להקל על הקשיים הכלכליים אשר הורה עצמאי שהנו מפרנס יחיד נתקל בהם פעמים רבות. הטבות אלו ניתנות לעונים על הגדרת "הורה עצמאי" באופן אוטומטי וללא כל תלות ובחינה של מצבו הכלכלי של ההורה. למותר לציין כי רבים מבין הזכאים להטבות אלו אינם נמנים כלל עם שכבות המצוקה ומצבם של רבים  מבין ההורים העצמאיים הזכאים לקבל את ההטבות הקבועות בחוק  זה  הנו שפיר מבחינה כלכלית, רבים מהם אף נמנים עם העשירונים העליונים במצבם הסוציואקונומי. הטבות אלו הניתנות להורה עצמאי ללא כל התחשבות במבחני הכנסה מהוות אפליה ביחס לקבוצות זכאים אחרות, ואינן עולה בקנה אחד עם מטרות החוק ואף מטילות נטל כלכלי על כלל אזרחי מדינת ישראל. נראה כי אין כל הצדקה לתת הנחה מחמת היותו של הורה - הורה עצמאי, מעבר להנחות שכבר ניתנות על פי חוק לפי קריטריונים ברורים ומבחני הכנסה. 

 

מוצע לתקן את ההוראה הקבועה בחוק היוצרת אפליה ביחס לכלל הנזקקים, באשר לזכאות של הורה עצמאי לקדימות בקבלת ילדיו למעון יום.

הצורך במעון יום הנו צורך ראשון במעלה גם למשפחות שבהן זוג הורים, שפעמים רבות מצבם הכלכלי אינו שפיר. פעמים רבות  מדובר במקרים שבהם אין שני בני הזוג מועסקים, כגון סטודנטים, או שבני הזוג מועסקים במשרות חלקיות ואף הם נדרשים לשלוח את ילדיהם למעונות יום.

 

עוד מוצע לבטל את ההעדפה הקיימת לעניין התחשבות בהכנסת ההורה העצמאי לעניין תשלום דמי האחזקה במעון. התשלום היחסי שנדרשים ההורים לשלם עבור שהות ילדיהם במעונות נגזר כבר כעת מההכנסות המשוקללות של התא המשפחתי, ואף כולל התחשבות במספר הנפשות של התא המשפחתי, כך שנראה שאין כל היגיון או הצדקה לתת עוד הנחה מעבר לקריטריונים הקבועים המשקללים כבר את מצבם הכלכלי של ההורים תוך הכבדה נוספת על משלם המסים.