חותם בכנסת

הצעת חוק לתיקון חוק הביטוח הלאומי

ארגון חותם

במסגרת חוק הביטוח הלאומי מועברים תשלומים בהיקפים ניכרים כמענק לימודים לאלו שאינם נמנים על האוכלוסיות הנתמכות ע"י ביטוח לאומי.

(תיקון – מבחני הכנסות למענק לימודים), התשע"ו–2016

תיקון סעיף 74

1.

לאחר הגדרת הורה עצמאי יבוא:

"הכנסה"- הכנסה שהשר יקבע באישור ועדת העבודה והרווחה כהכנסה מזכה לעניין סעיף זה.

 

2.

בסעיף 74 (ב) ב(1)(א) לחוק  בסיפא יתווסף: בכפוף למבחן הכנסה.

 

 

דברי הסבר

מדי שנה מעביר המוסד לביטוח לאומי תשלומים כבדים כמענק לימודים כקבוע בסעיף 74  לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], (תשנ"ה-1995.) (להלן,: החוק") מענק זה ניתן לאלו הזכאים לכך על פי ההוראות הקבועות בחוק.

בין הנמנים על הזכאים לקבל מענק לימודים נמנה "הורה עצמאי" כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשם הורה עצמאי, תשנ"ב-1992; בהתאם להוראות החוק, להורה עצמאי ניתן מענק הלימודים עבור כל אחד מילדיו. 
בשונה מכל קבוצת הזכאים הקבועה בחוק, הזכאות לקבלת מענק לימודים למוגדרים "הורה עצמאי"
ניתנת באופן אוטומטי וללא כל תלות והיזקקות למצבו הכלכלי של הזכאי.
למותר לציין כי רבים מבין הזכאים לקבל מענק זה אינם נמנים כלל על שכבות המצוקה ומצבם של רבים  מבין ההורים העצמאיים הזכאים לקבל מענק זה הינו שפיר מבחינה כלכלית, ורבים מהם אף נמנים על העשירונים העליונים במצבם הסוציו אקונומי.
במסגרת חוק הביטוח הלאומי מועברים, מדי שנה, תשלומים בהיקפים ניכרים כמענק לימודים לאלו שאינם נמנים על האוכלוסיות שחוק הביטוח הלאומי אמור לתמוך בהם, ולתת להם רשת בטחון כלכלית.
חלוקת מענק הלימודים להורה עצמאי ללא כל התחשבות במבחני הכנסה מהווה אפליה ביחס לקבוצות זכאים אחרות, היא  אינה עולה בקנה אחד עם מטרות חוק הביטוח הלאומי  ואף מהווה נטל כלכלי כבד על כלל אזרחי מדינת ישראל.
מוצע לתקן את ההוראה הקבועה בחוק ביחס לזכאות לקבלת מענק לימודים להורה עצמאי ולתקנה בהתאם לתכליות החברתיות שביסוד חוק הביטוח הלאומי, ולקבוע כי זכאות למענק לימודים להורה עצמאי הינה בכפוף לקביעת מבחני הכנסה רלוונטיים.
הדבר יבטיח כי  כספי הציבור הניתנים במסגרת חוק הביטוח הלאומי יופנו למטרה אשר לשמה נועדו והיא מתן רשת ביטחון לאוכלוסיות נזקקות בלבד ובכך ימנע בזבוז מיותר של כספי ציבור.