נפש חיה

בחוברת זו מובאות בפני הקורא התייחסויות עקרוניות לסוגיות שונות של צער בעלי חיים, כפי שעלו לדיון הציבורי בחודשים האחרונים, הדברים המובאים בחוברת נדונו במסגרת פורום חותם, ובמסגרת החוברת 'על בשר ומוסר', צער בעלי חיים ביהדות. בסופה של החוברת מוצגת הצעת חוק מטעם פורום חותם 'הסדרת מעמד בעלי החיים והיחס אליהם, תשע"ו 2016', מטרת הצעת חוק זו היא לציין מהם העקרונות וערכי היסוד העומדים בבסיס הוראות חוק 'צער בעלי חיים, התשנ"ד 1994 - ' שעל פיהן ולרוחן יפורשו דברי החקיקה השונים.

לחץ כאן לפתיחת קובץ ה PDF של נפש חיה