על סדר היום

הצעת חוק לפיקוח והסדרת עבודת המוהלים

הצעת חוק לפיקוח והסדרת עבודת המוהלים

ברית המילה היא מן המצוות החשובות ביותר בתורת ישראל, המצווה הראשונה בה נצטווה אברהם אבינו. בכל הדורות קיימו בני העם היהודי את המצווה ללא כחל וסרק, ואף מסרו את הנפש בכדי לקיימה. גם בימינו אנו רוב מוחלט בעם מקיים בשמחה ובטוב לבב את מצוות המילה. עיקר הצעת החוק נוגע להקמת וועדה שתפקח על פעילות המוהלים, הכשרתם ועוד, וכן תקבע את כללי המילה. דבר זה יכול להביא ח"ו לדחיקתם של השיקולים ההלכתיים בברית המילה לתחתית סולם החשיבות, ובכך ייצא שכרנו בהפסדנו

ביום יז' באדר א' התשע"ד, 17.2.14, הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק פ/2199/19 לפיקוח והסדרת עבודת המוהלים בישראל.

להלן עמדת פורום חותם בנוגע להצעת החוק:

 

משמעות ברית המילה: ברית המילה היא מן המצוות החשובות ביותר בתורת ישראל, המצווה הראשונה בה נצטווה אברהם אבינו. בכל הדורות קיימו בני העם היהודי את המצווה ללא כחל וסרק, ואף מסרו את הנפש בכדי לקיימה. גם בימינו אנו רוב מוחלט בעם מקיים בשמחה ובטוב לבב את מצוות המילה.

מילה ע"י מוהל: בכל הדורות מבצע ברית המילה הינו מוהל, ולא רופא. ברית מילה אינו הליך רפואי כירורגי המחייב ידע רפואי רב. דווקא הידע המועבר ממוהל למוהל, והניסיון שהמוהלים צוברים, הופך אותם למומחים בתחום.

 

וועדה מפקחת: עיקר הצעת החוק נוגע להקמת וועדה שתפקח על פעילות המוהלים, הכשרתם ועוד, וכן תקבע את כללי המילה. יו"ר הוועדה וחבר נוסף ימונו ע"י שר הבריאות, בעוד החבר השלישי בה ימונה ע"י השר לשירותי דת, משמע יהיה רוב בוועדה למשרד הבריאות. דבר זה יכול להביא ח"ו לדחיקתם של השיקולים ההלכתיים בברית המילה לתחתית סולם החשיבות, ובכך ייצא שכרנו בהפסדנו, שהרי לכולי עלמא רוב רובם של המלים את בניהם במדינה עושים זאת מטעמי דת ומסורת, הרבה לפני הצדדים הרפואיים.

 

הצעת החוק מתיימרת לקבוע קריטריונים לתאר 'מוהל' שהינו תואר הלכתי. האם נכון שהמדינה תאסור שימוש בתואר "שוחט” “אדמו”ר” וכיו”ב? נכון יותר להגדיר בחוק שאדם אינו רשאי להציג עצמו כ"מוהל מורשה" או "מוהל מוסמך" אלא על פי קריטריונים, ולא לאסור לאדם להציג עצמו כמוהל.

 

סיכום: החוק המוצע עלול לדחוק את ההיבטים ההלכתיים והמסורתיים של ברית המילה בישראל. יש לשמר את רוח ישראל סבא בעריכת ברית המילה, ובהכשרת מבצעיה, המוהלים, ולתת לכך ביטוי משמעותי בגוף המפקח על תחום המילה והמוהלים.

פיקוח, הדרכה ורישוי הינם אמצעים מצוינים ונחוצים להסדרה ברוכה של התחום, אך קביעת הרכב וועדה כפי המוצע, ולא וועדה בה ברור כי הפן ההלכתי ומסורת ישראל נר לרגליה, יהיה בחינת "כוונתך רצויה אך מעשיך אינם רצויים". 

 

לצפייה בהצעת החוק שהוגשה לכנסת